Kezdőlap
https://muszakitanfolyamok.hu/

ASZF Mesto Csoport Kft. jelentkezőinek
Általános Szerződési Feltételek a Mesto Csoport Kft. által szervezett tanfolyamok jelentkezőinek

 • A képzésre jelentkezés feltételei

 

A képzésen való részvétel minden esetben egy jelentkezési lap leadásával indul. A jelentkezők a MESTO Csoport Kft. által üzemeltetett honlapok egyikén, vagy a résztvevői toborzásban közreműködő szolgáltatók internetes felületén tudják leadni jelentkezésüket.

A képzésre jelentkezés még nem jelent kötelezettséget a jelentkező számára. Fizetési kötelezettsége csak a felnőttképzési szerződés aláírása után van a résztvevőnek. 

 

A jelentkező köteles megadni a felnőttképzési törvényben előírt adatokat a képzés megkezdése előtt. A jelentkezési lapon szereplő adatok megváltozása esetén a tanfolyami résztvevő köteles tájékoztatni a képzőt a változást követő 10 napon belül. Amennyiben a változás bejelentésének elmulasztása miatt a tanfolyamon résztvevőt jogsérelem éri, azért a felnőttképző nem elmarasztalható.

 

A képzés megkezdése előtt a képzésre jelentkező köteles a tanfolyamszervezőnek bemutatni eredeti példányban a szükséges dokumentumokat és bizonyítványokat. Ezekről a dokumentumokról, bizonyítványokról felnőttképző másolatot készít és hitelesít. Az elektronikusan, postai úton elküldött másolatokat a Képző nem köteles elfogadni.

Az adatokat a képző a GDPR szerint kezeli és tárolja.

 

A külföldön szerzett bizonyítványok esetében elsősorban az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda hiteles fordítását tudjuk elfogadni.

Egyéb esetekben a következő fordítások is elfogadhatók a 2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről alapján: 

 • a magyar külképviseleti szerv hitelesítési záradékával ellátott fordítás, 
 • a magyar közjegyző hitelesítési záradékával ellátott fordítás, továbbá 
 • az a magyar nyelvű fordítás, amely hitelesnek minősül valamely tagállam [fenti törvény 28. §. (1) bekezdése] joga szerint.

 

Azokban az esetekben, amikor a képzéshez tartozó szakmai és vizsgakövetelmény, vagy a képző képzési programja egészségügyi alkalmasságot is előír, akkor a résztvevő az egészségét bizonyító orvosi alkalmassági papírt is köteles átadni a felnőttképzőnek. Az orvosi alkalmassági vizsgálat elvégzésére a jogszabályban előírt foglalkozás egészségügyi szakellátó helyek jogosultak. (katt ide) 

 

Abban az esetben, amennyiben a tanfolyamon résztvevő képzésben való részvételhez előírt dokumentumokat a tanfolyam indulásáig (felnőttképzési szerződés kitöltéséig) nem mutatja be, úgy saját felelősségére a tanfolyami órákat látogathatja a szerződésben vállalt kötelezettségeinek betartása mellett (beleértve a fizetési feltételeket is). Amennyiben a résztvevőről kiderül, hogy mégsem felel meg a bemeneti feltételeknek, akkor OKJ-s vizsgára nem bocsátható.  • A képzési szolgáltatás igénybevételének általános feltételei

 

A MESTO Csoport Kft. felnőttképzési tevékenységét a felügyeleti szerv által engedélyezett képzési programok, illetve szakmai- és vizsgakövetelmények szabályozzák. 

A képzésekhez kapcsolódó szakmai és vizsgakövetelmények a www.nive.hu oldalon megtalálhatók. A szakmai és vizsgakövetelményekre, a képzéshez kapcsolódó írásbeli és szóbeli vizsgafeladatok összeállítására a Képző intézménynek nincs ráhatása. 

 

A Képző az OKJ-s tanfolyamok kapcsán lehetőséget biztosít ingyenes előzetes tudásszint mérésre. Az előzetes tudásszint mérések alkalmával bizonyos esetekben már meglévő szakmai tudást, egyéb esetekben készségeket, képességeket mérünk fel. Az előzetes tudásszinten elért eredmények függvényében a tanfolyami résztvevők felmentést kaphatnak bizonyos tananyagegységekből. A felmentések figyelembevételével csökkenthető az adott képzés időtartama, óraszáma. A felmentés kizárólag a MESTO Csoport Kft. tanfolyamain vehető igénybe.

 

A törvényi szabályozás szerint a felnőttképző a tanfolyam megkezdése előtt a résztvevővel írásban felnőttképzési szerződést köt. A felnőttképzési szerződés elválaszthatatlan részét képezi az órarend is, melyet képző rendszerint a csoport számára létrehozott internetes felületre is feltölt. 

 

Az órarend változtatásának jogát a felnőttképző fenntartja. A változtatás kiterjedhet a képzés egy-egy oktatási alkalmának időpontjára, időtartamára és helyszínére is. A változtatás célja az oktatási tevékenység további minőségének biztosítása. 

Az OKJ-s tanfolyamon résztvevők köztes modulzáró vizsgákat tesznek a hatályos szakmai és vizsgakövetelmények szerint. A modulzáró vizsga lebonyolítására az adott modul lezárását követően, az OKJ-s vizsgát megelőzően kerül sor. OKJ-s vizsgára kizárólag a modulzáró vizsgákat sikeresen teljesítők bocsáthatók.

A tanfolyami résztvevőnek lehetősége van a képzésről történő hiányzásra a felnőttképzési szerződésben meghatározott mértékben és feltételekkel, azonban a modulzáró vizsgáról történő hiányzás azzal járhat, hogy a résztvevő nem vehet részt az OKJ-s vizsgán. Abban az esetben, ha a képző lehetőséget biztosít a modulzáró vizsga megismétlésére, akkor a pót modulzáró vizsga költségei a résztvevőt terhelik. A pót modulzáró vizsga díja a vizsgatevékenység és a résztvevői létszám függvényében kerül kialakításra. A pót vizsgadíj összegéről a vizsgázó a vizsga megkezdése előtt tájékoztatást kap. A pótvizsga a pótvizsga díjának befizetése után kezdhető meg.

A sikeres modulzáró vizsgák érvényességi ideje egy év. A sikeres modulzáró vizsgákról a felnőttképző modulzáró igazolást állít ki, mely dokumentum a vizsgára jelentkezés részét képezi. Igény esetén a modulzáró igazolást Képző a résztvevőnek is kiadja. A modulzáró igazolás kiadásának feltétele a teljes képzési díj befizetése. 

 

Fontos, hogy a szakmai, valamint a munka- és tűzvédelmi előírások betartása mellett a felnőttképző elvárja a tanfolyami résztvevőtől, hogy a képzés elméleti és gyakorlati foglalkozásain olyan állapotban jelenjen meg, amellyel semmilyen mértékben nem zavarja az oktatást, továbbá a többi résztvevő részéről a tanfolyami szolgáltatás zavartalan igénybe vételét. Abban az esetben, ha a résztvevő viselkedésével akadályozza, vagy zavarja az oktatót a feladata elvégzésében, illetve a többi résztvevőt a képzés igénybevételében, akkor az oktató vagy a felnőttképző egyéb megbízottjának felszólítására köteles elhagyni az oktatás helyszínét. Ezt követően az eseményről  a Képző jegyzőkönyvet készít. A Képző a jegyzőkönyv felhasználásával, illetve a szabályszegő résztvevő meghallgatásával fegyelmi eljárást folytat le, mely eredményeképpen jogosult a felnőttképzési szerződést felmondani.Az elméleti és gyakorlati foglalkozások csak a tanfolyamhoz tartozó fizetési ütemek szerinti időarányos díjak befizetése mellett látogathatók. Olyan esetben, ha a díjtartozás 15 napot meghaladja, akkor a résztvevő eltiltható a tanfolyami foglalkozáson való részvételtől a díjtartozás rendezéséig. A tanfolyami órákról történő eltiltás nem jelenti a felnőttképzési szerződés megszűnését és a további fizetési kötelezettség eltörlését.

 

OKJ-s vizsgák

A felnőttképző a tanfolyam befejezése után OKJ-s vizsgát szervez. Az OKJ-s vizsgán való részvétel feltételei:

 •  a modulzáró vizsgák sikeres teljesítése, 
 • a vizsgajelentkezési lapok időben történő eljuttatása felnőttképző részére, 
 • a felnőttképzési szerződésben található teljes összeg befizetése és annak igazolása.

Sikertelen OKJ-s vizsga esetén a vizsgázónak egy éven belül kell megkezdeni a javító vizsgát, amennyiben ezt elmulasztja úgy újabb vizsgát a törvényi szabályozás szerint csak új tanfolyam elvégzése után tehet. 

 

Képzési díjak fizetése

A tanfolyami díj befizetése a felnőttképzési szerződés tanfolyami résztvevő általi aláírása után történik. A tanulók jellemzően havi részletekben fizetnek, de amennyiben kérik, az egyösszegű befizetésre is lehetőséget biztosítunk.

A tanfolyamokat a képzés időtartamának függvényében fizetési ütemekre bontjuk.

A fizetési ütemeknek kizárólag, akkor van jelentőségük amennyiben a tanfolyami részvevő vagy a felnőttképző, a felnőttképzési szerződés felbontását kezdeményezi. A tanfolyami részvevő (szerződő) a szerződés felbontására irányuló kérelmét két értesítési eljárás együttes alkalmazásával tudja megvalósítani. Levelét e-mailben elküldi a mestocsoport@gmail.com e-mail címre és ezzel egy időben levelét ajánlott tértivevényes formában elküldi a MESTO Csoport Kft. 2521 Csolnok, Park u. 9. alatti címére. A felnőttképzési szerződés megszüntetésére vonatkozó kérelem kizárólag mindkét eljárás együttes alkalmazásával valósul meg. 

Abban az esetben, amennyiben a tanfolyami résztvevő a tanfolyamtól való elállására vonatkozó kérelme a felnőttképző által előírt módon beérkezett, akkor a felnőttképző elvégzi a szerződés felbontására vonatkozó adminisztrációt. Kiértesíti a részvevőt a szerződése megszüntetésének feltételeiről, mely értesítésnek része az időarányos fizetési ütem szerint előírt képzési és vizsgadíjak kifizetése. A tanfolyamot megszakító tanfolyami résztvevőnek a második írásos kérelmének beérkezésekor megkezdett fizetési ütem szerinti díjakat teljes egészében be kell fizetnie. Abban az esetben, amennyiben a résztvevő egyösszegű befizetést kért és a tanfolyam díját a teljes időszakra rendezte, akkor a felnőttképző a még meg nem kezdett következő képzési ütemre kalkulált díjösszegének az egyösszegű befizetésre vonatkozó kedvezmény levonása után járó részét átutalja a résztvevő által megadott bankszámlaszámra. Amennyiben a befizetés már a vizsgadíjra is kiterjedt és a vizsga még nem került lejelentésre, vagy a vizsgalétszám még módosítható akkor az OKJ-s vizsga díja is teljes egészében visszafizetésre kerül. Amennyiben a lejelentett vizsga létszáma már nem módosítható, akkor a vizsgadíj visszafizetésére nem kerülhet sor.

A tanfolyami díjak a következő táblázatban látható fizetési ütemek szerint kerülnek felosztásra. 

Tanfolyam időtartama

 1. ütem
 • ütem
 • ütem

6 hónapon belül

Szerződés aláírásától- 4. hónap végéig

5. hónap elsejétől – a tanfolyam befejezéséig

Nincs

12 hónapon belül

Szerződés aláírásától- 6. hónap végéig

7. hónap elsejétől – a 9. hónap végéig.

10. hónap elsejétől – a 12. hónap végéig.

18 hónapon belül

Szerződés aláírásától- 6. hónap végéig

7. hónap elsejétől – 12. hónap végéig

13. hónap elsejétől – a tanfolyam befejezéséigKedvezmények igénybevétele

A kedvezmények az adott képzéshez tartozó tanfolyami tájékoztatókon találhatók. A kedvezmények kizárólag a felnőttképző www.felnottkepzotanfolyamok.hu oldalán feltűntetett feltételekkel és módon számíthatók be. A kedvezmények a tanfolyam kezdésének időpontjában történő teljesüléskor vehetők igénybe. A kedvezményre való jogosultságot a felnőttképzési szerződés kitöltéséig kell igazolni. A felnőttképzési szerződés megkötése után beküldött kedvezményre jogosító igazolást a felnőttképző nem tudja elfogadni.

Az egyes kedvezmények nem vonhatók össze. (kivéve, ha erről a képző előzetesen írásban másként dönt)

A kedvezmény a szerződés megszűntetése esetén történő elszámoláskor nem illeti meg a szerződött tanfolyami részvevőt.

 

Kártérítési felelősség

 A MESTO Csoport Kft. tevékenysége folytatásának megtiltásával összefüggésben keletkezett, a résztvevőt ért kár viselésére a képző intézmény kötelezett azonban a kártérítés mértékének összege nem haladhatja meg a résztvevő által befizetett képzési díj összegét. Abban az esetben, amennyiben a jogszabályi környezet változása miatt a teljesítés jogi ellehetetlenülése valósul meg,akkor a  MESTO Csoport Kft. teljes egészében kizárja a kártérítés felelősségét.

Panaszok kivizsgálása és kezelése

A panasz megfogalmazása történhet szóban vagy írásos formában a szakmai vezető, vagy az ügyvezető felé.

A szakmai vezetőnek és az ügyvezetőnek minden panaszt ki kell vizsgálni a MESTO Csoport Kft. MBR –ben foglaltaknak megfelelően és a vizsgálat eredményét a panaszossal szóban, vagy írásban meg kell osztani.Céges adatok:

Adószám: 26769215-2-11

Cégjegyzékszám: 11 09 027053

Név: Mesto Csoport Kft.

Cím: 2521 Csolnok, Park u. 9.

Felnőttképzési engedélyszám: E/002008/2019